Buurtnetwerken presenteren tweede Buurtnetblad

enquete, wmo
TeroVesalainen / Pixabay

Maastricht – Een delegatie van 30 buurtnetwerken in wording hebben het tweede Buurtnetblad Bouwen op Bewonerskracht aangeboden aan wethouder Vivianne Heijnen.  In het Buurtnetblad – het eerste verscheen in september 2015 – berichten de burgerinitiatieven aan bewoners, organisaties, college, raad en geïnteresseerden over hun ontwikkeling naar volwaardige buurtnetwerken. De basis voor deze buurtnetwerken zijn actieve bewoners, die verantwoordelijkheid voelen en nemen voor de kwaliteit van leven in hun buurt. Voor de ontwikkeling naar buurtnetwerken blijkt meer tijd nodig (streven was 2019). Ook zijn nieuwe impulsen nodig door meer focus  en heldere rollen in de begeleiding door professionals bij de gemeente en Trajekt. Continuïteit moet worden verzekerd door tenminste de huidige regeling voor financiële ondersteuning voort te zetten. Belangrijkste uitdaging is het vinden van actieve buurtbewoners. Slechts 12 procent van de buurtnetwerken geeft in een voor het blad gehouden enquête aan structureel voldoende actieve buurtbewoners te kunnen enthousiasmeren. De buurtnetwerken in wording willen samen met elkaar, met de gemeente en met andere betrokken partijen de transformatie naar buurtnetwerken succesvol voortzetten.

 

Van buurtplatform naar buurtnetwerk.

Sinds begin 2016 werken er in de stad zo’n dertig burgerinitiatieven aan de ambitie om een buurtnetwerk te worden; een flink aantal van hen waren eerder buurtplatforms.  Een buurtnetwerk heeft als doel een vitale gemeenschap te creëren, waarin bewoners gezamenlijk eigenaarschap nemen voor hun buurt (“zelfsturing”). De buurtnetwerken hebben nu – een dikke twee jaar later – zelf onderzoek gedaan naar de stand van de ontwikkeling; een nieuwe raad, een nieuwe portefeuillehouder en een nieuw college leken hen een goed moment.

Bovendien waren ze ook zelf benieuwd naar de voortgang van de ontwikkeling, die gelijktijdig op vele plekken ook elders in het land plaatsvindt.

Resultaten enquete.

Voor het Buurtnetblad werd een enquête gehouden onder alle dertig buurtnetwerken in wording. De kernresultaten van de enquête op rij:

 • Een respons van 92% toont betrokkenheid: het beeld is representatief.
 • Iets meer dan de helft is positief over “zelfsturing”, maar er is ook flinke scepsis.
 •  92% is positief over de toekomst, maar kwart is onzeker over slagingskans.
 • Het vergt meer tijd om effectief buurtnetwerk te worden.
 • Nog maar 12% kan structureel voldoende actieve bewoners enthousiasmeren.
 • Ondersteuning door procescoördinatoren gemeente en door Trajekt is zeer gewenst, maar de lat moet hoger.
 • 54% Vindt dat (tenminste) huidige financiële ondersteuning moet worden voortgezet.
 • 72% Voelt geen waardering van het college.
 • 88% Denkt dat het college niet of niet voldoende investeert in creatieve, gedurfde interactievormen om meer contact met burgers in de buurten te hebben.
 • 80% vindt dat de raad de ontwikkeling niet ondersteunt en omarmt.
 • 68% Vindt dat het ambtelijk apparaat beter moet inspelen op vragen en initiatieven van burgers.
 • De ingezette ontwikkeling kan en moet steviger worden ondersteund door college en raad: er ligt een goede kans en er is momentum voor nieuw bestuur.

 

Activeren buurtbewoners grootste uitdaging.

“De ontwikkeling van buurtnetwerken in onze stad vordert gestaag, maar het gaat zeker niet vanzelf en succes is niet gegarandeerd. Het kost nog een aantal jaren om structureel voldoende actieve burgers te vinden en vast te houden, die in hun buurt zelf aan de slag gaan en zich eigenaar voelen van hun eigen leefomgeving. Dat is de grootste uitdaging, ook voor andere vrijwilligersorganisaties en voor de gemeente. De ondersteuning door professionals van Gemeente en Trajekt kan en moet door maatwerk te leveren daarop aansluiten” aldus Peter van Minderhout, woordvoerder namens de deelnemende buurtnetwerken.

Werk aan de winkel, ook voor college en raad.

Wethouder Vivianne Heijnen prijst het vele werk dat de buurtnetwerken hebben verzet. Maar er is volgens haar ook veel werk aan de winkel: “De ontwikkeling van buurtplatforms naar buurtnetwerken is voor iedereen een zoektocht. Voor buurtbewoners, voor betrokken instanties en zeker ook voor de gemeente. Dit Buurtnetblad biedt een mooi overzicht van waar we nu staan, maar biedt ook houvast voor de toekomst. Gras groeit niet harder door eraan te trekken. Ik wil de buurtplatforms dan ook de ruimte geven om zich verder te ontwikkelen. Ik vind het een interessante suggestie om samen op pad te gaan om te zien waar en hoe er met succes, innovatief en creatief wordt gewerkt aan het vinden en vasthouden van actieve burgers. De enquête geeft een helder signaal over de zichtbaarheid van college en raad. Dat moet en kan anders. Daar ben ik van overtuigd. Met college en raad zal ik van gedachte wisselen hoe we de buurtnetwerken optimaal kunnen ondersteunen en hoe we de zichtbaarheid kunnen vergroten.”

Meer informatie

Het Buurtnetblad lezen? Kijk op www.thuisinmaastricht.nl.

Een papieren versie van het Buurtnetblad ligt bij de gemeentebalie van het Stadskantoor in Mosae Forum.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam