Home Binnenland "Gemert-Bakel Buitengebied 2017" bestemmingsplan MER

“Gemert-Bakel Buitengebied 2017” bestemmingsplan MER

Gemeente Gemert-Bakel – Burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8. lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 5 juli 2018 het bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 2017” gewijzigd heeft vastgesteld.

De reden van deze herziening is voornamelijk dat het bestemmingsplan dient te voldoen aan de Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant, specifiek de voorwaarden voor de ontwikkelingsruimte van de veehouderij. Maar ook bijvoorbeeld het VAB-beleid (vrijkomende agrarische bebouwing) en de plattelandswoning komt in aanmerking om verwerkt te worden in het bestemmingsplan. Daarnaast is er behoefte aan een actualisatie. Op diverse onderdelen is het bestemmingsplan geactualiseerd.

PlanMER

Het voorgenomen planologische beleid van de gemeente voor de veehouderij kan worden aangemerkt als een kader voor latere m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten, te weten besluiten over de omgevingsvergunning van veehouderijen met een omvang boven de drempelwaarde. Om die reden dient voor het bestemmingsplan een m.e.r.-procedure te worden doorlopen en is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De focus van het MER ligt bij de mogelijke milieugevolgen van de ontwikkeling van de veehouderijen, in relatie tot de planologische ruimte die is opgenomen in het bestemmingsplan buitengebied.

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 11 januari 2018 advies gegeven op de MER. Het advies met aanvullende memo’s zijn onderdeel van het vastgestelde bestemmingsplan.

Raadsbesluit

De gemeenteraad heeft met het besluit van 5 juli 2018 ingestemd met de beantwoording van de zienswijzen en de voorgestelde ambtshalve wijzigingen. Tevens zijn de bijbehorende beeldkwaliteitsplannen vastgesteld. Deze worden onderdeel van de welstandsnota. De verantwoorde groepsrisico’s behorende bij de BEVI-inrichtingen in het buitengebied zijn ook met dit besluit vastgesteld.

Bij amendement heeft de gemeenteraad besloten om artikel 26.4.1 onder i zoals opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan, te laten vervallen. Het betreft de vergunningplicht voor teelt ondersteunende voorzieningen op de gronden met de dubbelbestemming Waarde – Oude Akker.

Stukken inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 27 augustus 2018 gedurende zes weken ter inzage. Maak een afspraak als u de plannen in het gemeentehuis wilt inzien. U kunt de stukken digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen voornoemd besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zo ver de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp, kan iedere belanghebbende hiertegen binnen genoemde termijn schriftelijk beroep instellen bij genoemde Afdeling. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Het indienen van een beroep schorst niet de werking van het vaststellingsbesluit. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende genoemde termijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Burgerpetitie op Avaaz.org voor aangifte tegen predikant Krimpen

Krimpen aan den IJssel - De perikelen rondom uitingen van een Krimpense predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente in een brief,...

Drie gewonden bij uitslaande brand zorgcentrum Reyshoeve in Tilburg

Tilburg - Aan de Reeshof in Tilburg ligt het zorgcentrum Reyshoeve, waar rond de klok van 12.00 uur vanmiddag alarm werd...

Nieuwe visvriendelijke pomp kan ook energie opwekken

Krimpenerwaard - Gemaal Krimpenerwaard krijgt een nieuwe visvriendelijke pomp. Deze pomp is heel bijzonder want naast dat vissen er heelhuids doorheen...

Elke week een Jeelink box met lokale producten

Wognum - Het idee om boxen met producten van de bij Jeelink aangesloten Boeren partners te maken, was er al, maar...

Reconstructie Slotenbuurt in Zegveld gereed

Zegveld - De werkzaamheden in de Slotenbuurt in Zegveld zijn afgerond. Ondanks een flinke tegenvaller halverwege 2019, waarbij een onvoorzien dikke...