Privacybeleid Regio Online

Wie zijn wij

Ons website-adres is: https://www.regioonline.nl. Onze hoofdtaak ligt bij het verspreiden van lokaal en regionaal nieuws, dat aangeleverd wordt door gemeenten, rijksoverheden, semi-overheidsinstellingen, politieke partijen, het ANP, stichtingen, organisaties, verenigingen en particulieren. Wij maken gebruik van vrijwilligers die als verslaggevers hun eigen reportages maken. Wij verspreiden dit nieuws over 47 regio’s in Nederland en de 6 overzeese, aan Nederland verbonden gebieden.

Data in persberichten

Data die is opgenomen in persberichten, verslaggeving en/of beeldmateriaal gemaakt in openbare ruimten, dat rechtenvrij beschikbaar is gesteld door derde partijen of beschikbaar is gesteld door derde partijen onder vermelding van auteursrechthebbenden, kan niet zomaar worden aangepast of verwijderd. In geval er zwaarwegende bezwaren zijn waarom u niet zichtbaar op een foto wilt staan, kunt u deze bezwaren kenbaar maken via redactie@regioonline.nl met vermelding van redenen, welk artikel het betreft en welk beeldmateriaal.

Regio Online probeert met zoveel mogelijk respect verslaglegging te doen van evenementen, incidenten, etc. Ons beleid is om geen herkenbare foto’s van slachtoffers te plaatsen. Voor het maken van reportages bij grotere evenementen, vragen wij toestemming aan de organisatie. Voor onafhankelijke verslaggeving en het vastleggen van feiten is aan de pers een grotere vrijheid gegeven, om beïnvloeding en/of verhulling van feiten te voorkomen. Het is een groot en belangrijk democratisch goed. Regio Online tracht in haar publicaties altijd de belangen van privacy en waarheidsvinding met elkaar te wegen.

Gegevens die wij verzamelen

Via e-mail, socials, WhatsApp

 • e-mailadres
 • gegevens die je zelf met ons wilt delen
 • gebruik voor uitwisseling informatie en dienstverlening
 • zie Bewaartermijn voor hoelang wij jouw gegevens bewaren

Contactformulieren

 • e-mailadres (verplicht veld)
 • naam (verplicht veld)
 • telefoonnummer (verplicht veld)
 • gegevens die je zelf met ons wilt delen
 • gebruik voor uitwisseling informatie en dienstverlening
 • zie Bewaartermijn voor hoelang wij jouw gegevens bewaren

Bewaartermijn

 • e-mail, socials, WhatsApp maximaal 1 maand*
 • post maximaal 1 maand*
 • inlog- en accountgegevens zolang als jij je account aanhoudt**

*tenzij wij vanwege administratieve verplichtingen (belastingdienst), een rechterlijk bevel of juridische kwesties genoodzaakt zijn gegevens langer te bewaren of jij ons zelf uitdrukkelijk verzoekt en aantoonbare toestemming verleent jouw gegevens voor zinvolle doeleinden langer te bewaren

**sommige bedrijfsgegevens uit een account moeten wij minimaal 7 jaar bewaren om aan onze administratieve verplichtingen voor de belastingdienst te voldoen. Niet relevante informatie kan op jouw verzoek wel verwijderd worden. Accounts die na 7 jaar niet meer gebruikt zijn, worden in zijn geheel verwijderd. Bij een rechterlijk bevel of juridische kwesties kunnen wij genoodzaakt zijn gegevens langer te bewaren. 

Je hebt altijd het recht op inzage in de gegevens die wij van jou bewaren en mag op ieder moment verzoeken jouw gegevens te verwijderen, mits dit niet in strijd is met bovengenoemde uitzonderingen

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die via jouw browser bewaart worden op jouw pc, laptop, tablet of smartphone in een tijdelijke cache. Zo kan herkent onze website deze informatie bij een volgend bezoek. Deze cookies kunnen geen schade aanbrengen aan jouw computer, tablet of mobiel. Sommige cookies (tracking cookies) zorgen ervoor dat je bepaalde advertenties juist wel of niet te vaak te zien krijgt. Andere cookies (analytische cookies) zorgen ervoor dat de statistieken van onze website optimaal worden bijgehouden, of onthouden jouw voorkeuren bij het gebruik van onze site, zoals de taal waarin je onze site wilt bekijken (functionele cookies). Analytische en functionele cookies leggen gegevens vast die anoniem zijn en niet te herleiden naar een persoon. Tracking cookies volgen jouw IP-adres ook naar andere sites, om zo een beter inzicht in je voorkeuren te krijgen om gepaste advertenties aan te kunnen bieden.

Regio Online maakt gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies

om het gebruik van de website optimaal te laten verlopen. Zonder deze cookies werken sommige delen van de website niet of niet juist.

Analytische cookies

via Google Analytics kunnen wij zo het aantal bezoekers zien dat onze website bezoekt en waar zij globaal vandaan komen

Tracking cookies

Regio Online maakt geen gebruik van tracking cookies!

Jij bepaalt zelf of je cookies wilt

De cookies worden alleen geplaatst als je daar zelf toestemming voor geeft. Zonder cookies kan bepaalde functionaliteit van onze website minder goed of niet werken.

Cookies verwijderen en/of jouw voorkeuren aanpassen

Cookies kunt u op ieder moment weer verwijderen via de instellingen van uw browser, door het legen van uw browsercache en/of het wissen van cookies alleen. Bij een volgende bezoek aan onze site wordt dan opnieuw uw toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. U kunt dit altijd weigeren. Hieronder vindt u de links naar uitleg hoe u cookies kunt verwijderen en/of uw instellingen kunt aanpassen van de meest gebruikte browsers:

Cookie-instellingen Chrome
Cookie-instellingen Internet Explorer
Cookie-instellingen Firefox
Cookie-instellingen Safari
Cookie-instellingen Flash Player

Sociale Media

Alle sociale mediakanalen die wij gebruiken, hebben ieder hun eigen privacy statement en cookiebeleid, waarvoor u bij hen toestemming moet verlenen. Wees u ervan bewust dat alle sociale media kanalen waarvan u gebruik maakt en/of ingeschreven staat, hun eigen privacy statements hebben. Regio Online heeft daar geen invloed op, nog garandeert zij of is aansprakelijk voor het door sociale media kanalen gevoerde privacybeleid en hun omgang met jouw gegevens.

Klacht of vraag over uw privacy

Heeft u een klacht, opmerking of vraag over gegevens die wij (tijdelijk) van u bewaren, dan kunt u met uw vragen en of bezwaren altijd terecht bij onze contactpersoon Egbert van den Bosch, via redactie@regioonline.nl

© Regio Online, laatst gewijzigd 12 augustus 2018

Algemene Voorwaarden

Regio Online

Regio Online is een media- en persintiatief, met als hoofddoel het verspreiden van lokaal en regionaal nieuws. Regio Online is eigenaar, uitgever en beheerder van het volgende webdomein: https://www.regioonline.nl

Toepasselijkheid voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle websites en webdomeinen in eigendom van Regio Online en de door haar beheerde sociale mediakanalen.

Gebruik websites Regio Online

Onze site www.regioonline.nl richt zich specifiek op het publiceren van lokale en regionale content uit 47 Nederlandse regio’s en de 6, aan Nederland gelieerde overzeese gebieden. Regio Online biedt actuele nieuwsberichten uit alle geboden regio’s.

Je mag niets van deze websites aanpassen, kopiëren, verspreiden, versturen, publiceren, vertonen, uitvoeren, reproduceren, in licentie geven of verkopen. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud en vormgeving van de website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Regio Online, danwel, indien overeengekomen, bij de betreffende auteur.

Regio Online behoudt zich ten aanzien van de inhoud van haar websites en sociale mediakanalen, zowel het auteursrecht voor, conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet, alsmede het databankrecht. In geval buitenlands recht afwijkend en van toepassing mocht zijn, zal dit specifiek vermeld worden op de actieve website van het aan die domeinnaam gekoppelde land.

Ingezonden materiaal ter publicatie

Niet alleen staat Regio Online open voor jouw reacties, maar je hebt ook de mogelijkheid om materiaal, van welke aard ook (daaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, foto’s en bewegend beeldmateriaal), hierna “Materiaal” te noemen, bij Regio Online aan te leveren, zodat Regio Online de keuze kan maken dit Materiaal te publiceren op haar site danwel (haar) andere mediakanalen.
Je verklaart dat jij het recht hebt om jouw materiaal ter beschikking te stellen aan Regio Online en de hieronder beschreven licentie te verstrekken. Je vrijwaart Regio Online van aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten.

Inzenden materiaal

Je geeft Regio Online door het inzenden van eigen gemaakt tekst-, foto-, video-, en/of ander materiaal een onbeperkte, wereldwijde, onherroepelijke, onvoorwaardelijke en exclusieve licentie, met het recht op sublicentie, om het materiaal openbaar te maken en te verveelvoudigen via ieder denkbaar medium, waaronder krant, telefoon, tv en internet, en voor ieder denkbaar doel. Je verklaart bovendien om op eerste verzoek alle door Regio Online verzochte medewerking te zullen verlenen teneinde voornoemde overdracht, afstand en/of licentieverlening nader te formaliseren, waaronder mede begrepen het ondertekenen van documenten. Deze aan Regio Online verstrekte licentie omvat daarnaast het recht voor Regio Online om deze licentie in sublicentie aan derden te verstrekken of over te dragen. De Licentie verplicht Regio Online op geen enkele wijze het materiaal daadwerkelijk te publiceren/exploiteren. Door inzending van jouw materiaal verleen je Regio Online onherroepelijk het recht om namens jou op te treden tegen schending van jouw auteursrecht.

Verantwoordelijkheid

Regio Online is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door jou gegeven reacties, noch voor het door jou toegezonden en/of geplaatste (beeld)materiaal. Echter, we hebben het recht om zelfstandig of na ontvangst van een klacht jouw directe reactie(s) of (beeld)materiaal naar eigen inzicht en discretie te verwijderen. Dit kan in het geval Regio Online van mening is dat het materiaal in strijd is met de goede zeden, discriminerend is, de persoonlijke levenssfeer van iemand schendt, de werking van de website kan verhinderen, commerciële motieven heeft, oproept tot geweld of illegaal gedrag of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en nabuurrechten) van anderen. Dergelijke content of content die anderszins in strijd is met wet en/of regelgeving dien je dan ook niet ter beschikking te stellen. Je vrijwaart Regio Online van aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten. Te denken valt aan inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van individuele rechthebbende zoals omroepen, film- en tv-producenten en/of collectieve rechthebbenden zoals Buma/Stemra, SENA of vergelijkbare organisaties, wegens openbaarmaking/uitzending op de website van Regio Online.

Regio Online behoudt het recht om je toegang tot onze website of overige mediakanalen of gedeelten hiervan (tijdelijk) te beperken of te blokkeren, zonder notificatie vooraf, of opgave van reden. Regio Online kan naar eigen inzicht en discretie bepaalde informatie vrij geven, wanneer daartoe vanuit wetgeving, regulering, of op basis van een staatsrechtelijk verzoek aanleiding zou zijn.

Links naar/van derden

Regio Online plaatst in haar artikelen soms ook links naar andere websites op het internet. Regio Online heeft geen enkele controlemogelijkheid over zulke websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van zulke externe websites, op welke wijze dan ook. De inhoud van die websites behoort niet tot de inhoud van Regio Online. Als zich op de website of mediakanalen van Regio Online een link bevindt, waarop door derden inhoud wordt getoond en/of verspreid die in strijd is met de wet, dan zal Regio Online – na ontvangst van een beargumenteerde klacht daarover – de link naar een dergelijke website verwijderen.

Aansprakelijkheid

De inhoud van de websites van Regio Online, haar sociale mediakanalen en haar diensten worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld/verleend. Toch kan het voorkomen dat er onjuistheden/onvolledigheden zijn. Onverminderd het voorgaande is Regio Online niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het gebruik van haar websites en/of haar sociale mediakanalen van welke aard dan ook.

Regio Online garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar websites en/of sociale mediakanalen, websites van derden, e-mailfunctionaliteiten en/of live chats. U bent zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om van de websites en/of de sociale mediakanalen van Regio Online gebruik te maken. Regio Online is dus niet verantwoordelijk voor een goede werking van deze telecommunicatievoorzieningen/diensten. Ook is Regio Online niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kosten van voorzieningen om gebruik te maken van haar websites en/of sociale mediakanalen van Regio Online.

Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen Regio Online niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Regio Online in het leven roepen. Aan de inhoud van de websites en/of sociale mediakanalen van Regio Online en/of de Diensten kunnen geen rechten worden ontleend.

U vrijwaart Regio Online voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand) die voortvloeien uit een niet-nakoming van de in deze voorwaarden genoemde verplichtingen. Regio Online is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van een bezoeker op welke wijze dan ook, waaronder het gebruik van de websites en/of sociale mediakanalen van Regio Online en/of gegevens, of de inhoud daarvan.

Inzage voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde op te vragen via jgroen@regioonline.nl. Regio Online kan deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde wijzigen. U dient zelf te controleren of een dergelijke wijziging zich heeft voorgedaan en of u daarmee kan instemmen. Indien u niet met een dergelijke wijziging instemt, moet u geen Materiaal inzenden naar of op een andere wijze uw reactie achterlaten bij Regio Online. Mochten er grote en of ingrijpende wijzigingen zijn, zullen wij dit altijd op een duidelijke wijze communiceren.

Klachten en informatie

Als u een klacht of bezwaar heeft in verband met het gebruik van (één van) de websites en/of sociale mediakanalen van Regio Online, dien je deze (op straffe van verval) binnen vijf werkdagen nadat de klacht of het bezwaar is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Regio Online kenbaar te maken, door middel van een email aan evandenbosch@regioonline.nl. Regio Online spant zich er voor in de klacht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk af te handelen.

Akkoord disclaimer

Tevens ga je akkoord met de disclaimer (zie onderaan pagina) van Regio Online.

© Regio Online laatst gewijzigd 23 juni 2018

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

   • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden
   • de uitgever: Regio Online als de bevoegde uitgever van de webpagina
   • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren)
   • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt
   • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten
   • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De inhoud is voor algemeen gebruik bedoeld.

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

© Regio Online laatst gewijzigd 23 juni 2018

Wijzigen Algemene Voorwaarden, Privacy Statement, Cookiebeleid en/of Disclaimer

Regio Online behoudt zich ten alle tijden het recht voor om eenzijdig haar Algemene Voorwaarden, Privacy Statement, Cookiebeleid en/of Disclaimer aan te passen en/of uit te breiden. Vaak zal dit om kleine wijzigingen gaan die geen directe impact hebben op uw huidige gebruik van onze media. Daarom raden wij u aan regelmatig deze pagina te bekijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Zijn de wijzigingen zeer ingrijpend, dan zullen wij er voor zorgen dat deze op een duidelijke en opvallende manier, voortijdig gecommuniceerd worden.

© Regio Online 2017-2018