Onderzoek geeft geen aanleiding tot aanpassing Geurbeleid Berkelland

Berkelland – De gemeenteraad van Berkelland wordt voorgesteld om het huidige Geurbeleid niet aan te passen. Dit voorstel komt naar aanleiding van het onderzoek dat de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in opdracht van het college heeft uitgevoerd. Doel van dit onderzoek was om de huidige Berkellandse geursituatie in beeld te brengen en daarnaast de effecten van strengere geurnormen op het woon- en leefklimaat  in onze gemeente.
De resultaten van het onderzoek laten zien dat de kwaliteit van het woon- en leefklimaat gemiddeld genomen goed is en er geen reden is om het huidige geurbeleid aan te passen. Hierdoor kunnen we verder  werken aan een lokaal Plussenbeleid en een nieuw bestemmingsplan Buitengebied.

 

Vorig jaar juni werd door een meerderheid van de gemeenteraad een motie gesteund voor het herijken van het geurbeleid. De eerste stap in de uitvoering van de motie is om duidelijkheid te krijgen over de huidige geurbelasting. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is gevraagd om dit onderzoek in opdracht van het college uit te voeren. Zij heeft ruime ervaring met soortgelijke vraagstukken die spelen in heel Nederland.
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft actuele vergunningen en de huidige geurbelasting getoetst en onderzocht wat de mogelijke effecten zijn als in Berkelland strengere geurnormen worden gehanteerd.

kwaliteit woon- en leefklimaat ‘zeer goed’ of ‘goed tot redelijk’

Uit het verschenen onderzoeksrapport blijkt dat in de huidige situatie gemiddeld genomen de kwaliteit van het woon- en leefklimaat bijna overal in Berkelland (96%) ‘zeer goed’ of ‘goed tot redelijk’ is. Wel zijn er lokaal verschillen. Met name in en rondom Beltrum is er sprake van een relatief hoge geurbelasting ten opzichte van de rest van de gemeente. Dit is historisch zo gegroeid en gemiddeld genomen blijft de geurbelasting ook hier binnen de juridisch geaccepteerde waarden.

 

Verder is een worstcase scenario (als alle bedrijven die nog ruimte hebben om te ontwikkelen, deze ook benutten) onderzocht waarbij de conclusie kan worden getrokken dat bij eventuele uitbreidingen in de toekomst en de daarmee gepaard gaande toename van geurbelasting de kwaliteit van het woon- en leefklimaat nog steeds ‘zeer goed’ of ‘goed tot redelijk’ kan worden bestempeld (93%).

Vervolg

Het onderzoek van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant is afgerond en geeft volgens het college geen verdere aanleiding om op dit moment het huidige geurbeleid aan te passen. Wel stelt het college de raad voor om de vinger aan de pols te houden en in 2021 eenzelfde geuranalyse te herhalen.

Weg vrij

Als de gemeenteraad in september instemt met het voorstel, maakt dit de weg vrij om te werken aan een lokaal Plussenbeleid en daaropvolgend te komen tot een nieuw bestemmingsplan Buitengebied. Beide ‘beleidstrajecten’ vragen wel om een zorgvuldige afweging en tijdspad, omdat deze behoorlijke consequenties kunnen hebben op eventuele uitbreidings- en bouwplannen van alle bewoners en ondernemers in het buitengebied.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Bredase en Zundertse jongeren fiksen ‘hun shit’

Breda/Zundert - Fiks helpt jongeren tussen de 16 en 27 jaar van ‘ik-weet-niet-wat-ik-wil’ naar ‘shit-dit-vind-ik-chill’. Voor een half jaar gaan zij...

Stikstof bedreiging voor ecosysteem duinen

Juist nu genieten we van de natuur, ook van de Nederlandse duinen. En dat willen we blijven doen. Het is daarom...

Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders

Het jaar 2019 stond bij het Huis voor Klokkenluiders in het teken van bouwen aan de toekomst. Een jaar waarin naast het...

Zwerfafval tegengaan met extra maatregelen

Baarn - In deze tijden waarin mensen meer thuis zitten, zien afvalinzamelaars dat de hoeveelheid huishoudelijk afval toeneemt. Ook zien gemeentes...

Sky of Hope WO2- en Vliegeniersmuseum weer open

Vuren - Maandag 1 juni a.s. zal het Sky of Hope WO2- en Vliegeniersmuseum de deuren weer openen (gevestigd in fort...