Verlenging ontzanding Over de Maas door economische crisis

Archeologische vondsten langs de Maas - Foto: © Expeditie Over de Maas

West Maas en Waal – De uitvoering van het project Over de Maas zou eind dit jaar klaar zijn. De zandwinner heeft verzocht om het project te verlengen tot 31 december 2021. We hebben dit verzoek in behandeling moeten nemen. Dit betekent dat het project eind 2021 definitief klaar en het gebied ingericht is.

Waarom vertraging?

De zandwinners hebben niet de afgesproken hoeveelheid zand kunnen winnen. Dit komt door de economische crisis van de afgelopen jaren. Daarnaast zijn tijdens de projectduur belangrijke archeologische vondsten gedaan. De zandwinners hebben hieraan hun volledige medewerking gegeven. Dit heeft ook voor vertraging gezorgd.

Waarom verlenging?

Nu stoppen betekent dat het gebied niet volledig ingericht kan worden zoals afgesproken en de beoogde doelstellingen voor natuurontwikkeling en rivierverruiming niet worden gehaald. Ook wordt het beheer- en onderhoudsfonds dan niet volledig gevuld. Dit wil zeggen dat de gemeente dan niet genoeg geld heeft om het gebied in de toekomst te beheren en onderhouden. In goed overleg hebben de zandwinners en de gemeente daarom afspraken gemaakt over de verlenging.

Wat gebeurt er precies?

Naast zandwinning wordt bij de afwerking en herinrichting reconstructiemateriaal gebruikt van buiten het project. Dit gebeurt volgens de regels. Dit zijn landelijke regels die in heel Nederland gelden. Bij het gebruik van dit soort materiaal mag de kwaliteit van de bodem en het water niet achteruit gaan. Rijkswaterstaat houdt daar toezicht op en controleert dat. Wij kunnen dat niet tegenhouden. Wij hebben wel beperkende afspraken met de zandwinners kunnen maken.

Archeologische vondsten

De vondsten in het gebied zijn van internationaal belang. Onderzocht wordt op welke manier de vondsten een plek kunnen krijgen in het project. De zandwinners hebben in overleg met de gemeente het initiatief genomen om de locatie “De schuur van Vermuë” daarvoor te ontwikkelen.

Bezwaar en beroep

Voor de verlenging van de ontgrondingsvergunning past de provincie de uniforme openbare voorbereidingsprocedure toe. Ook bekend als de ‘uitgebreide procedure’. Hier staat een termijn voor van 26 weken. Iedereen kan dan een zienswijze indienen. Degenen die een zienswijze hebben ingediend kunnen beroep instellen bij de Raad van State. Zij kunnen dan ook een verzoek om een voorlopige voorziening doen.

Korte procedure

Rijkswaterstaat heeft aangegeven de korte procedure te volgen en de watervergunning te publiceren. Er kunnen geen nieuwe voorschriften worden opgesteld. Alleen de vergunning voor de tijdelijke werken zal worden verlengd. Meer informatie vindt u op www.westmaasenwaal.nl/overdemaas en www.overdemaas.com.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam