Positief resultaat over 2017 door incidentele meevallers

Incidentele meevallers
Van links naar rechts: wethouder Libbe de Vries (PvdA), wethouder Anko Postma (Opsterlands Belang), burgemeester Ellen van Selm, wethouder Rob Jonkman (ChristenUnie) en gemeentesecretaris Koen van Veen. Foto: ©Gemeente Opsterland

Beetsterzwaag – De jaarrekening 2017 sluit voor de Gemeente Opsterland met een positief resultaat van € 2,6 miljoen. Het structurele resultaat over 2017 was weliswaar € 1,4 miljoen negatief, maar door diverse incidentele meevallers (per saldo € 4 miljoen) bleef het totale resultaat positief.

Het negatieve resultaat werd vooral veroorzaakt door overschrijdingen op de budgetten voor Jeugd en WMO. Ook bij Opsterland is de landelijke trend zichtbaar dat de vergoeding die het Rijk aan de gemeente verstrekt, onvoldoende is. Dit effect wordt versterkt doordat niet alle kostensoorten door de gemeente beïnvloedbaar lijken te zijn. Tot nu toe leidt dit nergens tot nadeel voor de mensen in Opsterland die zorg nodig hebben.De grootste incidentele meevallers zijn de vrijgevallen precariobelastingen over de jaren tot en met 2014 (totaal ruim € 3 miljoen).

Nieuwe investeringen

De Gemeente Opsterland heeft ook in 2017 weer veel geïnvesteerd, totaal € 6 miljoen. De grootste investeringen vonden plaats in de OBS De Flecht in Lippenhuizen (€ 1,6 miljoen) en in de verbouw/nieuwbouw van de CBS De Librije in Gorredijk (€ 1,1 miljoen).

Raadsbehandeling op 9 juli 2018

De Verantwoording 2017 wordt op 9 juli 2018 door de gemeenteraad behandeld. Vanaf 13 juni ligt de Verantwoording 2017 ter inzage in het gemeentehuis en is te vinden op de website van de gemeente. Wethouder Rob Jonkman: ”De financiële uitgaven in het sociaal domein, zeker in de jeugdzorg, hebben wij, net als in veel andere gemeentes, het afgelopen jaar fors zien oplopen. Dit leidt tot grote tekorten, ook voor Opsterland, totdat Den Haag een structurele extra financiële bijdrage aan gemeenten verstrekt.”

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam