Verkenning omgevingsproces ziet kansen voor Ternaard

Omgevingsproces, miljard kuub
Ratfink1973 / Pixabay

Ternaard –  Uit een verkenning naar de mogelijkheden, is naar voren gekomen dat er aanknopingspunten zijn, om het omgevingsproces rond de voorgenomen gaswinning in Ternaard voort te zetten. Dat staat in het concept-eindverslag dat adviesbureau De Gemeynt op 20 april 2018 presenteerde aan de vijf betrokken partijen. Die gaan nu na of, en zo ja welke, vervolgstappen mogelijk zijn. Eén van de doelen van het omgevingsproces is een versterking van het gebied.

Het concept-eindverslag is een feitelijke weergave van de inbreng van zowel inwoners, regionale organisaties en overige belanghebbenden, alsmede van de vijf betrokken partijen. Dat zijn de gemeente Dongeradeel, het ministerie van EZK, NAM, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân.

Gaswinning

In de afgelopen maanden ging De Gemeynt na hoe gaswinning door NAM ingepast kan worden in een brede toekomstvisie voor Noordoost Friesland. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal argumenten, standpunten en voorstellen vanuit het gebied. Daarmee is een duidelijk beeld ontstaan van de belangen, vragen en zorgen van de diverse betrokkenen.

Vervolg

De partijen onderzoeken de komende tijd of er vanuit de eigen organisaties voldoende draagvlak is voor een vervolg en hoe zij daaraan kunnen bijdragen. Ook kijken ze of er tot een gedeelde visie op een vervolg gekomen kan worden. Het rapport geeft daarvoor de nodige aanknopingspunten en handreikingen.

Het Omgevingsproces

Het college van B&W van de gemeente Dongeradeel, Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân hebben in september 2017 ingestemd om te verkennen of een omgevingsproces Ternaard mogelijk is.

In het onafhankelijke omgevingsproces komt het nut en de noodzaak van gaswinning aan de orde. Doel is om een beeld te vormen, onder welke voorwaarden gaswinning kan plaatsvinden. Ook wordt er gekeken naar vragen als: Kan gaswinning bijdragen aan welzijn en welvaart in de regio? Wat zijn de zorgen en kunnen die worden weggenomen?

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam