College sluit jaarrekening 2017 positief af

Lisse – Het college van burgemeester en wethouders legt met de jaarstukken 2017 verantwoording af aan de raad over wat zij in 2017 gedaan en bereikt heeft. De collegeleden constateren dat er op diverse werkterreinen prima resultaten zijn behaald. Het resultaat van de jaarrekening over 2017 is bijna € 1,3 miljoen positief.

De Jaarstukken 2017 zijn in belangrijke mate voorbereid door het voorgaande college dat onlangs afscheid heeft genomen. Het nieuwe college spreekt zijn waardering uit over wat er door het voorgaande college allemaal is bereikt. Wethouder Kees van der Zwet van Financiën: “Er zijn goede resultaten behaald in 2017. Daarom gaan wij een aantal beleidslijnen zeker voortzetten. Natuurlijk zijn er ook onderwerpen die wat ons betreft nóg beter kunnen. Het nieuwe coalitieakkoord ‘Samen duurzaam denken, samen vernieuwend doen’ geeft hiervoor de richting aan. Op bepaalde onderwerpen gaan we (hernieuwd) beleid schrijven dat we verrijken met onze nieuwe inzichten. Het is prettig dat we hieraan kunnen werken met de stevige basis die in de afgelopen jaren is gelegd. Wij zien ernaar uit om de positieve resultaten voor Lisse ook de komende jaren voort te zetten.”

Participatie

Zo wil Lisse door intensieve samenwerking met inwoners (participatie) het vertrouwen in de overheid vergroten. Ook wil het college hiermee breed draagvlak creëren voor initiatieven, beleid en besluiten. Op 23 november 2017 is de Toekomstvisie Lisse@2030 vastgesteld. Dit is een voorbeeld van een dergelijk participatietraject. Inwoners, ondernemers, instellingen en externe partners waren intensief betrokken bij de totstandkoming van deze toekomstvisie.

Sociaal domein

Op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling zijn in het afgelopen jaar de laatste taken van de overheid overgeheveld naar gemeenten. De transitie is ingeregeld en het college gaat verder met de transformatie. In 2017 zijn diverse activiteiten verricht op het gebied van jeugd, participatiewet en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Eind 2016 zijn nieuwe contracten gesloten met jeugdhulpaanbieders die in 2017 zijn uitgevoerd. In 2017 is voor de participatiewet vooral gewerkt aan de interne organisatie van het Servicepunt Werk, het verwerven van bekendheid en het opbouwen van netwerken met onder meer werkgevers. Ook de ondersteuning van cliënten naar werk is op gang gekomen. Met de gemeenten Hillegom, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen is voor de vernieuwing van de Wmo een onderzoek naar de toegang tot hulp en ondersteuning uitgevoerd. De conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek zijn besproken met partners uit het maatschappelijk middenveld en krijgen het komend jaar vorm.

Wonen en verkeer

Wat de woningbouw in Lisse betreft, is het college trots op het opgeknapte Havenkwartier. Ook het bouwen van woningen in De Waterkanten zet door, mede dankzij een aantal particuliere initiatieven en de groei van de economie. In 2017 is een conceptmobiliteitsplan opgesteld. Ook is gewerkt aan een parkeerbeleidsplan. In regionaal verband is inzet gepleegd in het kader van de bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (Duinpolderweg).

Economie

Ook in de economische samenwerking weten we de regiogemeenten goed te vinden. Zo is de Regionale Economische Agenda vastgesteld en zijn de voorgestelde projecten uitgewerkt in businesscases.

Onderwijs

Op het gebied van onderwijs is ingezet op de aansluiting met het arbeidsmarktbeleid, onderwijs aan nieuwkomers/statushouders en preventie om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. Bij de KTS in Voorhout kunnen leerlingen met autisme uit Lisse in een prikkelarme omgeving met kleine groepen toch hun diploma halen. In 2017 is een derde taalklas geopend in Noordwijkerhout. Het project Samen Zorgen van het Fioretti College Hillegom (waar ook veel kinderen uit Lisse naar toe gaan) is eind december van start gegaan.

Afval

In 2017 is bekend geworden wat de effecten zijn van het omgekeerd inzamelen van het huishoudelijk afval. Het doet het college goed te zien dat inwoners van Lisse hoog scoren op zorgvuldige afvalscheiding. Ook de scholen zijn actief aan de slag gegaan met afvalscheiding.

Entente Florale

Lisse is een prachtig dorp met veel verscholen parels. Met de bekroning tot Groenste Dorp van Nederland in de Nationale competitie Entente Florale hebben we hier ook landelijk ruchtbaarheid aan kunnen geven.

Veiligheid

Lisse is een veilige gemeente, we kennen relatief lage criminaliteitscijfers. Gelukkig zien we dat het in Lisse nog altijd veilig wonen en vertoeven is.

Samenvoeging HLT

Naast dit alles was 2017 het eerste jaar van de ambtelijke samenvoeging met de gemeenten Hillegom en Teylingen. De ambtelijke organisatie HLTsamen heeft afgelopen jaar haar vorm gekregen en de meerwaarde – ondanks onvermijdelijke kinderziekten – van samenwerken is stevig merkbaar.

Resultaat

Het resultaat van de jaarrekening over 2017 is bijna € 1,3 miljoen positief. Daaruit moeten echter in 2018 nog activiteiten worden betaald. Het gaat hier om activiteiten waar het college in 2017 niet aan toe is gekomen. Het uiteindelijke resultaat komt uit op € 275.000. Het begrote resultaat was € 329.000, het verschil met het werkelijke resultaat is klein. Een belangrijke oorzaak voor het resultaat was een lagere bijdrage van Lisse aan de ambtelijke organisatie HLTsamen.

Laatste Nieuws

Verkeerde aanpak in Schoonhoven kost 1/2 miljoen

Krimpenerwaard - De voormalige gemeente Schoonhoven heeft in 2014 het besluit genomen om de historische uitstraling van Schoonhoven te versterken. Ook...

RET gaat reizigers helpen drukte in te schatten

Rotterdam, 19 oktober 2020 – De RET is gestart met het aanbieden van een drukte-indicator in de reisplanner op RET.nl en...

Wonderfeel Festival test met proef wat er wél kan

's-Graveland - Met een proefopstelling op het festivalterrein testte klassieke muziekfestival Wonderfeel deze week, met financiële hulp van gemeente Hilversum, wat er...

Herfst: wat doen we met het bladafval?

Haarlem - Het is volop herfst in Haarlem! Spaarnelanden werkt hard om met veegwagens en bladblazers gevallen bladeren op te ruimen....

Wolkenvelden. Vandaag droog, morgenmiddag regen

Verwachting voor vandaag en morgenEr zijn vandaag wolkenvelden maar van het zuiden uit breekt de zon door. Het is droog en de temperatuur ligt...

Waterschap investeert fors in waterveiligheid en klimaatdoelen

Middelburg - Op 11 november wordt de Begroting 2021 voorgelegd aan de algemene vergadering van het waterschap. Kernpunten zijn dat er...

Deltacommissaris: ‘Iedereen aan de slag met water in Zeeland’

Middelburg - Water is dé centrale opgave in Nederland, stelt deltacommissaris Peter Glas. ‘De komende jaren ligt er een forse uitdaging om...

Eerste deelauto’s in gebruik bij mobipunten, online demonstraties vanaf 3 november

Den Helder - De eerste deelauto’s bij de mobipunten zijn gearriveerd. Bedrijven AVIA Marees en PRO hebben ieder twee deelauto’s afgenomen,...

CJG en consultatiebureau Kampen officieel geopend

Kampen - Sinds 1 september 2020 werken het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Kampen) en het consultatiebureau in Kampen (GGD...

Wandelroutenetwerk Kromme Rijnstreek officieel geopend 510 Kilometer aaneengesloten wandelpaden in ‘het buiten van Utrecht’

Utrecht - Een jaar na het slaan van de eerste routepaal is het wandelnetwerk Kromme Rijnstreek, bekend als ‘het buiten van...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here