Start uitvoering Platteland in Ontwikkeling Weerterland

Weert – Met de aanplant van stekelstruweel langs de Bientjesrandweg in Ospeldijk is vrijdag 30 november het officiële startsein gegeven van het
Uitvoeringsprogramma Platteland in Ontwikkeling Weerterland. Een vijftiental
projecten, waaronder natte natuurparels, systeemvernieuwing van de
pluimveehouderij en de haarvaten van het watersysteem, maakt op dit moment
onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma. Zes partijen bekrachtigden
vandaag de samenwerking met de ondertekening van de overeenkomst: de
gemeente Nederweert, de gemeente Weert, LLTB, Waterschap Limburg,
Provincie Limburg en Natuurmonumenten (vertegenwoordiger namens
natuurpartijen in het gebied). Platteland in Ontwikkeling (PiO) Weerterland is de eerste PiOsamenwerkingsovereenkomst van Limburg.

“In het buitengebied van het Weerterland (gemeente Nederweert en Weert) is nog
een aantal (overheids)opgaven te realiseren op het gebied van landbouw, water,
recreatie, toerisme, monumenten, leefbaarheid, duurzaamheid, natuur en verbinding
tussen stad en platteland. Maar er leven ook wensen en ideeën bij de bewoners en
gebruikers van het buitengebied, die we graag samen verwezenlijken”, aldus Frank
Voss, voorzitter stuurgroep Platteland in Ontwikkeling Weerterland en wethouder
gemeente Nederweert over PiO Weerterland. “Zo ook het initiatief van Willem Maris
voor stekelstruwelen in Ospeldijk.”

Stekelstruweeltjes voor boerenlandvogels

De aanplant van de stekelstruwelen in Ospeldijk vormde vrijdag 30 november de
symbolische starthandeling voor Platteland in Ontwikkeling Weerterland. Een project
dat tot stand is gekomen door een wens uit de streek en het realiseren van een doel
van de overheid. Initiatiefnemer van het project Willem Maris, akkervogelbeschermer
en actief lid van de vogelwerkgroep Nederweert: “Boerenlandvogels hebben een
soortenrijke berm met hier en daar een boom hard nodig. Met name in de broedtijd.
Stekelstruweeltjes zoals sleedoorn, hondsroos, egelantier, meidoorn, wegedoorn en
braam als onder beplanting zorgen daarvoor. Daarmee houden we, samen met
agrariërs die aan akkervogelbeheer deelnemen, de populatie van boerenlandvogels
in stand én kan de populatie uitbreiden.”

Samenwerking

Frank Voss, voorzitter stuurgroep PiO Weerterland: “Alles in het buitengebied is een
gezamenlijke opgave. Vanuit samenwerking kunnen we doelen en geld op elkaar af
stemmen en waar mogelijk verbinden. Dat vergroot de mogelijkheid om deze
opgaven, wensen en ideeën te verwezenlijken. Het project van de stekelstruwelen
bewijst dat. Met een integrale aanpak, waarbij partijen zoeken naar meerwaarde
binnen de verschillende, bestaande én aankomende, opgaven en ideeën. Met de
Samenwerkingsovereenkomst voor het Uitvoeringsprogramma Platteland in
Ontwikkeling Weerterland volgen hiervan nog vele.”

Fasen Platteland in Ontwikkeling Weerterland

Het uitvoeringsprogramma PiO Weerterland kent twee fasen. Fase 1 bevat concrete
projecten, veelal overheidsopgaven. Deze zijn voorzien van een begroting op
hoofdlijnen met financieel dekkingsplan. De kosten voor de projecten in fase 1
bedragen voor zover bekend circa 4,7 miljoen euro.

Fase 2 zijn projecten die nu nog niet voldoen aan de voorwaarden van fase 1.
Hieronder vallen ook veel wensen en ambities die in de streek zelf leven en tijdens
eerdere sessies zijn genoemd.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam