Meer geld voor lokaal klimaatbeleid

metropoolregio, meer geld
Maklay62 / Pixabay

Culemborg – Gemeenten kunnen en moeten een belangrijke rol spelen om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen. Die verantwoordelijkheid wil een aantal betrokken wethouders nemen. De budgetten van de gemeente staan echter onder druk. Daarom pleiten de wethouders van Culemborg, Ede, Arnhem, Zutphen, Renkum en Doetinchem voor meer geld vanuit het rijk om deze rol waar te kunnen maken. Woensdag 27 juni 2018 diende wethouder Joost Reus van de gemeente Culemborg een motie van die strekking in bij de ledenvergadering van de VNG. De motie is bij acclamatie aangenomen.  Wethouder Joost Reus is blij met de steun. ‘Alleen met voldoende financiële middelen vanuit het rijk kunnen we als gemeenten de rol waarmaken die nodig is om de ambitieuze klimaatdoelen te halen.

 

Aan verschillende overlegtafels onderhandelen vertegenwoordigers van bedrijfsleven, milieuorganisaties en overheden over het Klimaatakkoord. Het gaat over de vraag hoe ze de kabinetsdoelstelling om 49% minder CO2 uit te stoten in 2030, kunnen gaan halen. De gemeenten staan 100% achter deze doelstelling en weten als geen ander dat iedereen nu in actie moet komen. Voor gemeenten is er een grote rol bij het realiseren van deze doelstelling. Vooral als het gaat om ruimte scheppen voor zon en wind en het aardgasvrij maken van woonwijken. Maar de ervaring leert dat zulke ingrijpende opgaven alleen haalbaar zijn als gemeentebesturen hun inwoners meenemen.

Het komen tot geschikte locaties voor windmolens is een langdurig proces en ondernemers motiveren om hun daken vol te leggen met zonnepanelen kost tijd. Nog moeilijker is het om samen met inwoners plannen te maken die een betaalbaar alternatief kunnen zijn voor aardgas. Het aanleggen van het aardgasnet was in de jaren ’60 een operatie die top-down werd uitgerold over Nederland. Aanleggen van alternatieven voor het aardgas vraagt om zorgvuldige afstemming met inwoners, woningbouwcorporaties en netbeheerders. Niemand wil immers in de kou zitten. Maar er is nog geen antwoord op hoe om te gaan met  de grote investeringen die zowel woningbouwcorporaties als huiseigenaren moeten doen om van het aardgasnet los te raken en alternatieve warmtebronnen aan te leggen.

De wethouders willen de verantwoordelijkheid nemen voor een ambitieus klimaatbeleid.  Tegelijkertijd zien ze dat gemeentelijke budgetten slinken door alle andere taken die op gemeenten af komen. Veel gemeenten kampen bijvoorbeeld met tekorten op de budgetten voor jeugdzorg en bijstandsuitkeringen. Bovendien missen kleine gemeenten de menskracht en de expertise om de klimaatopgave adequaat aan te kunnen pakken.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam